Fortran 77 back polski | english

up

Program arguments

There are 2 functions avialable in g77 and f95 compilers:


IARGC
 integer iargc()
 - gives number of program arguments
 eg. ./a.out ala ma kota
 -< 3

GETARG
 call getarg(i,arg)
 - to obtain value of i-th argument < character*(*) arg
 i=0,iargc

Test program looks as folows:

   program test_arg
   integer iargc
   integer argc
   character*50 argv(10)

   argc=iargc()
   write (*,*) 'Number of arguments:', argc
   do i=1,min(argc,10)
    call getarg(i,argv(i))
    write (*,*) 'Argument no',i,'=',argv(i)
   enddo

   end

up

Memory alignment of arrays

If someone likes XY notation he will be thinking about Fortran arrays in this way:

 dimension table(4,10)
 table(i,j) = i - j
  i ---->
 j
 |
 |
\|/
    0   1   2   3
    -1   0   1   2
    -2  -1   0   1
    -3  -2  -1   0
    -4  -3  -2  -1
    -5  -4  -3  -2
    -6  -5  -4  -3
    -7  -6  -5  -4
    -8  -7  -6  -5
    -9  -8  -7  -6


In memory:                  __ tab(1,3)
                 /
                 /
    0 1 2 3 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 -3 -2 -1 0 ...
    \     / \     / \     / \     /
     row 1    row 2    row 3    row 4
      j=1     j=2     j=3     j=4
    


table(1,j) --- it is the begining of j-th row

Example usage:

 subroutine test(tab)
  dimension tab(4)
  print *,(tab(i),i=1,4)
 end

 call test(table(1,j))
 

will pass j-th row to printing subroutine

If someone likes different order of indices, he should change names row>-<columns only, in memory it will stay as is.


up

Pseudo-random generators

W Fortranie 77 nie ma standartu dotyczącego generatorów liczb pseudo-losowych, dlatego każdy kompilator ma własne funkcje i wlasny ich sposób wywoływania. Poniżej przedstawiam dwa sposoby na otrzymanie liczb pseudo-losowych działające w kompilatorze GNU:

1. Inicjalizujemy generator podając ziarno za pomocą procedury srand

    program random_test1
    implicit none
    real a,b,c,d

    call srand(22231)
    a=rand(0)
    b=rand(0)
    c=rand(0)
    d=rand(0)
    print *, "first 4 numbers:", a, b, c, d
    end

2. Inicjalizujemy generator podając ziarno w pierwszym wywołaniu funkcji rand

    program random_test2
    implicit none
    real a,b,c,d

    a=rand(22231)
    b=rand(0)
    c=rand(0)
    d=rand(0)
    print *, "first 4 numbers:", a, b, c, d
    end

Uwaga, program wywołany z tym samym ziarnem da te same wyniki!

Do prawdziwych obliczeń należy ziarno zaczerpnąć z jakiegos niezależnego żródła. Polecam czytanie z urządzenia /dev/random, ale najłatwiejszym i najszybszym sposobem jest pobranie czasu systemowego i użycie jego jako ziarna generatora. Ciekawostką jest to, że programy uruchomione w tej samej sekundzie, dadzą te same wyniki.

    program random_test3
    implicit none
    real a,b,c,d
    integer seed

c    get system time as seed (number of seconds from 1970)
    seed=time()

c    start generator with seed
    call srand(seed)

c    take successive numbers
    a=rand(0)
    b=rand(0)
    c=rand(0)
    d=rand(0)
    print *, "first 4 numbers:", a, b, c, d 
    print *, "with seed=",seed
    end


webmaster of this page is Jan Skowron, page is hosted on server astrouw.edu.pl
Valid HTML! Valid CSS!