Regulamin

Regulamin Koła Naukowego Astronomów Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa i siedziba Organizacji

 §1

 1. Koło Naukowe Astronomów Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej Organizacją, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą Organizacji jest Wydział Fizyki.

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji

 §2

Celem Organizacji jest:

 • popularyzacja osiągnięć astronomii
 • patronat nad działalnością naukową studentów w zakresie astronomii
 • współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie astronomii
 • promocja kierunku Astronomia

 §3

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

 • regularne spotkania organizacyjno – techniczne
 • warsztaty w terenie
 • seminaria tematyczne
 • spotkania z zaproszonymi pracownikami naukowymi
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów koła.

Członkostwo

 §4

Członkowie Organizacji dzielą się na zwyczajnych i sympatyków

 §5

Członkiem zwyczajnym Organizacji może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, który jednocześnie popiera cele naukowe Organizacji.

 §6

Sympatykiem Organizacji może być osoba zainteresowana biernym udziałem w pracach Organizacji, a chcąca poszerzyć swoją wiedzę z zakresu działalności Organizacji.

 §7

 1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji akceptującej pisemną deklarację członkowską.
 2. Utrata członkostwa następuje: na skutek uchwały Zarządu Organizacji; na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu skreślenia z listy studentów.
 3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

 §8

Członek zwyczajny Organizacji ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji,
 • udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Organizację możliwości,
 • używania odznak i znaków Organizacji, a także jej reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Organizacji,
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.

 §9

Sympatyk Organizacji ma prawo do udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Organizację możliwości.

 §10

Do obowiązków członków należy:

 • aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji,
 • stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji,
 • regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Organizacji.

Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

 §11

Do władz Organizacji należy:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd

 §12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 • uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji,
 • wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji,
 • rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.

 §13

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Organizacji co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Organizacji.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organizacji.

 §14

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

 §15

Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz innych członków, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

 §16

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

 §17

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizację na zewnątrz.
 2. Prezes Zarządu składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Organizacji. Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Organizacji z rejestru uczelnianych organizacji studenckich.
 3. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz członków Organizacji.