logo_oauw
logo_uw

Dodatkowa rekrutacja

2010-05-14 15:53

Zapraszamy na studia astronomiczne

2 sierpnia rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warszawskim. Zachęcamy uzdolnionych w kierunkach ścisłych młodych ludzi – uczniów klas maturalnych oraz absolwentów szkół średnich z poprzednich lat do rozpoczęcia przygody z astronomią. Absolwentom studiów licencjackich astronomii i innych kierunków ścisłych (również magisterskich) oferujemy studia II stopnia. Poznajcie fascynujące tajemnice otaczającego nas Wszechświata!

Studia licencjackie na kierunku Astronomia trwają trzy lata. Studenci poznają w tym czasie najważniejsze zagadnienia astronomii ogólnej i astrofizyki obserwacyjnej oraz podstawy wyższej matematyki, informatyki i fizyki. Uzyskany po ich ukończeniu tytuł licencjata pozwala kontynuować studia astronomiczne, jak też ubiegać się o przyjęcie na wiele innych kierunków studiów drugiego stopnia.

Astronomiczne studia drugiego stopnia pozwalają poznać metody badawcze wielu działów astrofizyki teoretycznej oraz dają praktyczną umiejętność prowadzenia obserwacji i ich opracowania. Uzupełniają też w koniecznym stopniu wiedzę w zakresie fizyki. Studenci włączają się do badań prowadzonych w Obserwatorium, a niektórzy mogą wziąć udział w obserwacjach w Chile. Ten etap studiów uczy pracy w zespole oraz samodzielnej analizy i modelowania zjawisk – te umiejętności mogą mieć zastosowanie również poza astronomią. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje stopień magistra, staje się specjalistą w dziedzinie astronomii, może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie.

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) to przede wszystkim prowadzenie pracy badawczej pod kierunkiem opiekuna naukowego. Udział w seminariach i wykładach zajmuje tylko niewielką część czasu. Rezultaty pracy własnej doktoranta i jego udziału w pracach grupy badawczej stanowią podstawę rozprawy doktorskiej. Posiadacze stopnia doktora astronomii to już profesjonalni astronomowie mogący ubiegać się o pozycje w krajowych i międzynarodowych programach badawczych. Liczne powiązania i pozycja naukowa Obserwatorium dają dużą szansę na powodzenie w dalszej karierze osób, które uzyskały w nim doktorat.

Czym się zajmujemy i czego uczymy

Astronomia jest nauką o budowie, pochodzeniu i ewolucji obiektów kosmicznych, a także o Wszechświecie jako całości. Informacji o nich dostarczają obserwacje prowadzone przy pomocy teleskopów czułych w różnych zakresach widma elektromagnetycznego, od fal radiowych po promieniowanie gamma. W niedalekiej przyszłości może zostać zaobserwowane również promieniowanie grawitacyjne. Surowe dane obserwacyjne wymagają przetwarzania za pomocą komputerów. Dla zrozumienia zachodzących zjawisk i natury obiektów astronomicznych konieczne jest odwołanie się do praw fizyki, modeli matematycznych i symulacji komputerowych.

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego zostało założone w 1825 roku. Obecnie stanowi część Wydziału Fizyki. Dyrektorem Obserwatorium jest prof. dr hab. Andrzej Udalski, a wśrod 14 pracowników ośmiu posiada tytuł profesora.

W Ostrowiku (30 km od Warszawy) znajduje się teleskop optyczny o średnicy 60 cm, sterowany za pośrednictwem komputera i wyposażony w detektor CCD, przeznaczony głównie dla programów studenckich.

W obserwatorium Las Campanas w Chile znajduje się należący do Obserwatorium Teleskop Warszawski o średnicy 1,3 m, wyposażony obecnie w układ 32 detektorów CCD liczący 256 mln pikseli. Jest to narzędzie badawcze kierowanego przez profesora Udalskiego zespołu OGLE (Optical Gravitational Lens Experiment), służące realizacji najbardziej zaawansowanego programu badawczego prowadzonego w Obserwatorium. Współpracujący z zespołem studenci starszych lat oraz doktoranci biorą aktywny udział zarówno w obserwacjach jak i ich interpretacji.

W Las Campanas oraz na wyspie Maui (Hawaje) znajdują się też niewielkie, w pełni automatyczne, sterowane za pośrednictwem Internetu teleskopy kierowanego przez prof. Grzegorza Pojmańskiego projektu ASAS (All Sky Automated Survey). Projekt ten również korzysta z aktywnego udziału studentów i doktorantów.

Pracownicy Obserwatorium zaangażowani są też w liczne programy międzynarodowe. VIRGOLIGO to projekt skupiający kilkuset badaczy z kilkunastu krajów zamierzających wykryć promieniowanie grawitacyjne mogące towarzyszyć gwałtownym epizodom w ewolucji zwartych obiektów astronomicznych. W badaniach tych wykorzystuje się obecnie 3 układy anten promieniowania grawitacyjnego znajdujące się w USA i we Włoszech. Przeprowadzane obecnie udoskonalenia powinny umożliwić wykrycie niezwykle słabych sygnałów promieniowania grawitacyjnego. Program H.E.S.S. bada fotony bardzo wysokich energii (nawet biliony razy większych od energii fotonów z zakresu widzialnego). Jego teleskopy znajdują się w Namibii. Rozwinięciem tego programu będzie CTA (Cherenkov Telescope Array), którego lokalizacja nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie będzie to miejsce położone niedaleko od równika. Program ARAUCARIA realizowany jest z użyciem dużych teleskopów, między innymi VLT (Paranal, Chile) oraz teleskopów Kecka (Mauna Kea, Hawaje). Satelitarna misja Planck ma na celu badanie mikrofalowego promieniowania tła.

Prace badawcze związane bezpośrednio z obserwacjami mają na celu m.in. wykrywanie zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego, poszukiwanie odległych układów planetarnych, poznanie właściwości gwiazd zmiennych, gromad gwiazdowych, budowy Galaktyki i precyzyjnego wyznaczania odległości we Wszechświecie. Badania teoretyczne dotyczą budowy i ewolucji gwiazd oraz ich pulsacji, atmosfer gwiazdowych, powstawania układów obiektów mogących emitować promieniowanie grawitacyjne, propagacji światła w niejednorodnym Wszechświecie, emisji promieniowania przez pulsary, błysków gamma, czy zjawisk w aktywnych jądrach galaktyk.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia I stopnia opiera się przede wszystkim na wynikach egzaminu maturalnego z fizyki z astronomią i matematyki oraz informatyki lub chemii (ale kandydat nie musi zdawać wszystkich tych przedmiotów).

Rekrutacja na studia II stopnia opiera się na wynikach uzyskanych w zakresie astronomii, fizyki, matematyki, informatyki oraz chemii i biologii na dowolnym kierunku studiów I stopnia. Absolwenci studiów I stopnia kierunków astronomia i fizyka, ale też matematyka, informatyka, chemia i licznych kierunków na uczelniach technicznych nie powinni mieć problemów z kwalifikacją. Można też ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie egzaminu wstępnego.

Szczegółowe zasady rekrutacji są opisane na stronach internetowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Fizyki

Skip to content