logo_oauw
logo_uw

TEAM-stypendia

2010-09-10 11:32

Konkurs na stypendia dla młodego doktora, doktorantów i studentów astronomii

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stypendia dla młodego doktora (do czterech lat od uzyskania stopnia doktora), doktorantów i studentów astronomii, finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM.

Zwycięzcy konkursu będą prowadzić badania w międzynarodowej grupie badawczej (Araucaria) zajmującej się precyzyjną kalibracją kosmicznej skali odległości.

W ramach projektu Araucaria zgromadzono ogromną ilość doskonałych danych fotometrycznych i spektroskopowych dla podstawowych wskaźników odległości takich jak Cefeidy, gwiazdy zaćmieniowe, red clump, RR Lyrae, niebieskie nadolbrzymy, TRGB itp, w próbce kilkunastu pobliskich galaktyk. Dane te są doskonałym materiałem nie tylko do wyznaczania odległości lecz także do studiowania wielu ważnych zagadnień współczesniej astrofizyki. Zwycięzcy konkursu będą wykonywać obserwacje w obserwatoriach w Chile, RPA i na Hawajach za pomocą najlepszych teleskopów/instrumentów, oraz redukować i analizować zgromadzone dane. Przewidziane są także duże środki na częste wyjazdy obserwacyjne, konferencyjne oraz krótkie staże (1-2 miesiące) w instytucjach zagranicznych.

Wysokość stypendiów wynosić będzie:

  • dla młodego doktora: 5000 zł
  • dla doktorantów: 3000 zł
  • dla studentów: 1000 zł

Stypendia nie podlegają opodatkowaniu. W przypadku młodego doktora oraz doktorantów zapewnione są ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne.

Kandydaci proszeni są o przesłanie do dnia 20 października 2010 r. do prof. dr. hab. Grzegorza Pietrzynskiego (pietrzyn@astrouw.edu.pl) następujących dokumentów:

1) stypendium dla młodego doktora: CV, lista publikacji, dwa listy referencyjne (przesłane pocztą elektoniczną), oraz krótki opis dotychczasowych osiągnięć i pracy doktorskiej.

2) stypendia dla doktorantów: CV, lista publikacji, list referencyjny (przesłany pocztą elekroniczną), opis dotychczasowych osiągnięć wraz z krótkim opisem pracy magisterskiej.

3) stypendia dla studentów studiów magisterskich: CV, list motywacyjny oraz informacja o wynikach uzyskanych na dotychczasowych latach studiów.

W celu otrzymania dodatkowych informacji proszę kontaktować się pocztą elekroniczną pod podany powyżej adres.

Skip to content